ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน QR (29-12-62)
June 14, 2019
ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0809L โปรตุเกส-สเปน 9 วัน QR มรดกโลก (29-03-63)
June 14, 2019

ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR (29-12-62)

-นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ -นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ -นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ -นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) -นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย -นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]