BFOR-FJL (M05) BR 5D3N Taiwan อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N By BR (22-11-62)

17,999 ฿

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้  – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง  – ศูนย์ Germanium – อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- Mitsui Outlet Park

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share