ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

June 25, 2019

ทัวร์อินเดีย BFIN-FT-GAY FD04C-อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน (19-01-63)

บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ – นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา – มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี – สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี – วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี – ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน – เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
June 25, 2019

ทัวร์อินเดีย BFIN-FT-GAY FD03C-อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน(31-01-63)

 บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา – มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี – สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี – ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน – เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
June 7, 2019

ทัวร์อินเดีย BFIN FT-SXR TG01V-เที่ยวฟิน ชิล ชิล แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 4 ธ.ค.62

เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค กุลมาร์ค – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – บ้านเรือ ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลลี-ช้อปปิ้งจันปาท                                   
May 31, 2019

ทัวร์อินเดีย BB2B-QE2JAI-XW001 อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน (22-10-62)

            Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง“Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี