BT-TPE001_TG-TAIWAN อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน (06-06-63)

19,900 ฿

เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้  •  พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปนํ้าใสให้ท่านได้เลือกสรร  •  เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต  •  หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง  •  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Share