BT-TPE01_TG_NOV-JUN20-ไทเป 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน (06-06-63)

21,900 ฿

เจียอี้ • นํ้าพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU  •  อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    •  หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 •  ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Share