VWTPE-03 COYOTE GURU TAIWAN 5D3N BY SL( SL398) ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน (11-06-63)

11,999 ฿

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ

☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                              

Share